Polityka prywatności

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Kancelaria Prawna Osiej i Partnerzy Tomasz Osiej z siedzibą w Warszawie (03-937), przy ul. Zwycięzców 45/29 zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Kancelaria Prawna Osiej i Partnerzy Tomasz Osiej z siedzibą w Warszawie (03-937), przy ul. Zwycięzców 45/29, adres do korespondencji: Al. Jerzego Waszyngtona 40a, 03-910 Warszawa („Administrator”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kancelariaosiej.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:

(i) prowadzenia korespondencji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub tradycyjnej korespondencji, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie korespondencji kierowanej do nadawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora,
(ii) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora,
(iii) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
(iv) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

b) umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji konkretnej umowy pomiędzy Administratorem, a osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych i takie żądanie będzie przysługiwać.

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych
Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych
Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do Administratora wiadomości na adres: biuro@kancelariaosiej.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Al. Jerzego Waszyngtona 40a, 03-910 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Administratora.

Pliki Cookies

Zmień ustawienia cookies

Ustawienia cookies